COL·LEGIACIÓ

A Espanya, l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports exigeix ​​estar col·legiat en el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

La professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports és l’única professió en la qual tots els seus professionals tenen una competència extensa i global en l’àmbit de l’enginyeria civil i de les obres públiques. Altres professions tenen competències restringides a la seva especialitat o a treballs de menor envergadura o complexitat.

La col·legiació atorga UNS DRETS i l’accés a l’area restringida de l’escola.

La col·legiació universal per a l’exercici de la professió és una garantia dels drets dels ciutadans, pel que fa assegura la submissió dels professionals al Codi Deontològic dels Enginyers de Camins Canals i Ports, a l’ordenació de la professió pel Col·legi i al seu potestat disciplinària en aplicació del Codi Deontològic.

La col·legiació obligatòria deriva de les següents normes:

1. La Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, en la redacció que en fa la Llei 25/2009, estableix:

“3.2. Serà requisit indispensable per a l’exercici de les professions estar incorporat al col·legi professional corresponent quan ho estableixi una llei estatal. …] ”

2. La Llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (l’anomenada Llei Òmnibus) estableix el manteniment de les obligacions de col·legiació vigents fins a l’aprovació d’una nova llei que expressament ho reguli. Així estableix:

“Disposició Transitòria quarta. Vigència de les obligacions de col·legiació

En el termini màxim de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, ha de remetre a les Corts Generals un projecte de llei que determini les professions per a l’exercici és obligatòria la col·legiació.

Aquest Projecte haurà de preveure la continuïtat de l’obligació de col·legiació en aquells casos i supòsits d’exercici en què es fonamenti com a instrument eficient de control de l’exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats en què es puguin veure afectades, de manera greu i directa, matèries d’especial interès públic, com poden ser la protecció de la salut i de la integritat física o de la seguretat personal o jurídica de les persones físiques.

Fins a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, es mantenen les obligacions de col·legiació vigents. ”

3. Els Estatuts del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, aprovats el Reial Decret 1271/2003 (BOE 22/10/2003), dictats a l’empara de la Llei de Col·legis Professionals abans de la seva reforma, estableix, en el seu article 11, que “Serà requisit indispensable per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports la incorporació al Col·legi com a col·legiat”.

La col·legiació obligatòria és universal sense distinció entre l’exercici privat de la professió i el seu exercici al servei de les Administracions Públiques, per la qual cosa els funcionaris i empleats públics estan obligats a col·legiar per a l’exercici de la professió. El Tribunal Constitucional en Sentència de 2 de novembre de 2015 (i en les anteriors sentències STC 3/2013; 50/2013; 123/2013; 150/2014, també adjuntes) ha establert que aquesta decisió és competència del legislador estatal, que actualment manté les obligacions de col·legiació obligatòria vigents en el moment d’aprovar la Llei 25/2009, inclosa l’obligació per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports.

El títol acadèmic d’enginyer de Camins, Canals i Ports i el de Màster habilitant en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (segons ORDRE CIN 309/2009) i la col·legiació en el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports habiliten per a l’exercici de la professió regulada de la Enginyeria de Camins, Canals i Ports. A nivell europeu, aquest títol té el màxim nivell universitari de la Directiva 2005/36 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 relativa a reconeixement de qualificacions professionals (art. 11.e) i del Reial Decret 1837/2008 que la incorpora a l’ordenament jurídic espanyol (art.19.5 i Annex VIII). Té nivell de Màster, nivell 3 MECES, i es correspon amb el nivell europeu juliol EQF.

Tenen dret a incorporar-se al Col·legi tots aquells professionals que ho sol·licitin a la Junta de Govern, acreditant estar en possessió d’algun dels següents títols:

a) Títol acadèmic oficial d’Enginyer de Camins, Canals i Ports expedit per qualsevol de les Escoles espanyoles reconegudes d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i el Màster habilitant en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (segons ORDRE CIN 309/2009).

b) Títol universitari estranger que hagi estat homologat oficialment per l’Estat al títol espanyol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports.

c) Títol europeu universitari d’enginyeria civil que hagi estat reconegut oficialment pel Ministeri de Foment, a efectes professionals, per l’Estat espanyol, de conformitat amb el que estableix la Directiva 89/48 / CEE, del Consell de les Comunitats Europees, o norma posterior en vigor.


La Col·legiació es pot realitzar en qualsevol de les demarcacions del Col·legi

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00