Transparència

Transparència

El Col·legi és una entitat compromesa amb el compliment de la legalitat i la normativa que resulti d’aplicació. És per això que s’ha procedit a implantar una Política del Sistema Intern d’Informació així com el Procediment de Gestió d’Informacions del Sistema Intern d’Informació, per complir amb la Llei 2/ 2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. S’adjunten ambdós documents i ja estan disponibles a la pàgina web del Col·legi.

L’àmbit de la present Política és d’aplicació al Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports en el seu conjunt, és a dir, a tots els seus centres directius, Seu Central i Demarcacions.

L’àmbit material i personal d’aplicació és el previst a la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

“Article 2. Àmbit material d’aplicació.

1. La present llei protegeix a les persones físiques que informin, a través d’alguns dels procediments previstos en ella de:

a) Qualsevol acció o omissió que puguin constituir infraccions del Dret de la Unió Europea sempre que:

1.º Entrin dins de l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea enumerats a l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, amb independència de la qualificació que de les mateixes realitzi l’ordenament jurídic intern;

2.º Afectin als interessos financers de la Unió Europea tal com es contempla a l’article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE);

o 3.º Incideixin en el mercat interior, tal com es contempla a l’article 26, apartat 2 del TFUE, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringixin les normes de l’impost sobre societats o amb pràctiques que tinguin per finalitat obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l’objecte o la finalitat de la legislació aplicable a l’impost sobre societats.

b) Accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu. En tot cas, s’entendran compreses totes aquelles infraccions penals o administratives greus o molt greus que impliquin quebrant econòmic per a la Hisenda Pública i per a la Seguretat Social.

2. Aquesta protecció no exclourà l’aplicació de les normes relatives al procés penal, incloent les diligències d’investigació.

3. La protecció prevista en aquesta llei per a les persones treballadores que informin sobre infraccions del Dret laboral en matèria de seguretat i salut en el treball, s’entén sense perjudici de l’establerta en la seva normativa específica.

4.La protecció prevista en aquesta llei no serà d’aplicació a les informacions que afectin a la informació classificada. Tampoc afectarà a les obligacions que resulten de la protecció del secret professional dels professionals de la medicina i de l’advocacia, del deure de confidencialitat de les Forces i Cossos de Seguretat en l’àmbit de les seves actuacions, així com del secret de les deliberacions judicials.

5. No s’aplicaran les previsions d’aquesta llei a les informacions relatives a infraccions en la tramitació de procediments de contractació que continguin informació classificada o que hagin estat declarats secrets o reservats, o aquells la execució dels quals hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat especials d’acord amb la legislació vigent, o en els que ho exigeixi la protecció d’interessos essencials per a la seguretat de l’Estat.

6. En el supòsit d’informació o revelació pública d’alguna de les infraccions a les que es refereix la part II de l’annex de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 2019, resultarà d’aplicació la normativa específica sobre comunicació d’infraccions en aquestes matèries.”

El Sistema i el Canal Intern d’Informació (https://www.colegiocaminos.es/canal-interno-informacion-2) es circumscriu a tals àmbits i aspectes.. Aquest Canal no substitueix a altres sistemes o canals previstos en el Reglament de Compliment Normatiu del Col·legi, https://www.colegiocaminos.es/cumplimiento-normativo-canal-denuncias, que és el propi per als possibles incompliments estatutaris i reglamentaris del Col·legi, així com als previstos per a la denúncia deontològica.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00