Certificats

CERTIFICATS
CERTIFICATS D’ACTUACIÓ I D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

El Certificat d’Actuació Professional (CAP), és un document expedit pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports que té per objecte confirmar i registrar cadascuna de les actuacions professionals dels col·legiats per acreditar la seva autoria. És un servei pensat per prestigiar el col·legiat acreditant la intervenció del mateix en la redacció de qualsevol projecte o document tècnic, en el desenvolupament d’una obra o, fins i tot, en l’exercici de tasques de gestió en matèries d’enginyeria de camins.

El “Certificat d’Actuació Professional” es pot sol·licitar una vegada finalitzat el treball corresponent, sempre que no hagi transcorregut un any des de la seva finalització, tot i que durant els dos primers anys de vigència d’aquestes normes, s’admetran per al seu registre treballs realitzats durant els cinc anys anteriors.

El Certificat d’Experiència Professional (CEP), és un altre document que recull tots els CAP o treballs visats d’un col·legiat. El CEP equival a un currículum entrat. Amb el CEP, els enginyers de Camins col·legiats poden acreditar la seva experiència professional davant de tercers i oferir garanties de qualitat i responsabilitat.

L’expedició del “Certificat d’Actuació Professional” i del “Certificat d’Experiència Professional” serà funció del Secretari de la Demarcació. S’atorgarà una vegada que hagin estat verificades les acreditacions que el certificat comporta i previ pagament de la corresponent taxa.

Quadre de preus de serveis aprovat en Junta de Govern de 30 d’octubre del 2012.

Descarregar document
¿Què es el CAP?

El Certificat d’Actuació Professional (CAP) és un document expedit pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports que té per objecte confirmar i registrar cadascuna de les actuacions professionals dels col·legiats per acreditar la seva autoria. L’expedició del CAP es fa a petició única i exclusivament dels seus col·legiats.

Amb el CAP, els enginyers de camins col·legiats poden acreditar la seva experiència professional davant de tercers i oferir garanties de qualitat i responsabilitat.

Modalitats

Hi ha dues modalitats de CAP que cobreixen les diferents necessitats dels col·legiats.

CAP TÈCNIC

És un servei pensat per pretigiar al col·legiat acreditant la intervenció del mateix en la redacció de qualsevol projecte o document tècnic, en el desenvolupament d’una obra o, fins i tot, al ejecicio de tasques de gestió en material d’enginyeria de camins.

VISAT

És un servei pensat per a col·legiats que assumeixen responsabilitats legals en l’autoria de projectes, documents tècnics o en el desenvolupament de les funcions pròpies del procés constructivo.Además d’acreditar l’actuació, també cobreix la seva responsabilitat civil amb una àmplia segur ia un preu molt avantatjós .

El Col·legi ofereix el Certificat d’Experiència Professional (CEP), que recull tots els CAP o visats d’un col·legiat. El CEP equival a un CV entrat.

+ informació

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00