Perits Judicials

PERITS JUDICIALS
Bases Perits judicials

La Mesa del Consell General celebrada el 3 d’octubre de 2012 va acordar proposar al Consell General que el Grup de Treball del Consell de Normativa i Estatuts elaborés unes normes comunes de caràcter general sobre l’elaboració de les llistes de perits, avaluant els criteris de la Comissió Nacional de la Competència sobre aquesta matèria.

Tal recomanació es va traslladar al Consell General en la seva sessió de 10 d’octubre del 2012.

La Junta de Govern en la sessió de 30 d’octubre de 2012 ha acordat deixar sense efecte les Bases per a la Col·laboració del Col·legi amb l’Administració de Justícia en el Nomenament de Col·legiats com Perits Judicials aprovades per la Junta de Govern del Col·legi en sessió celebrada el dia 21 d’octubre de 1998 i modificades en les Juntes de Govern de 18 d’octubre de 2004, i 20 de juny de 2011 i admetre provisionalment en la llista de pèrits judicials a tots els col·legiats que sol·licitin la seva inclusió i es trobin en el ple exercici dels drets col·legials.

El 5 de març de 2014 el Consell General en la seva reunió del 5 de març va aprovar les: Normes Generals sobre el Registre de Perits Enginyers de Camins, Canals i Ports

Llistat Perits judicials

El Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports disposa d’un Registre de Perits Enginyers de Camins, Canals i Ports, en el qual s’inscriuran els col·legiats i les societats professionals, inscrites en el Registre de Societats Professionals del Col·legi, que voluntàriament vulguin exercir la perícia en els àmbits propis de l’Enginyeria de Camins, Canals i Ports, per la seva designació pels jutjats i tribunals.

Per a més informació sobre el funcionament d’aquest servei o desitja contactar amb algun professional, pot enviar-nos un correu electrònic a l’adreça baleares@ciccp.es

Descàrrega de formulari de sol·licitud:

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00