QUOTES
 • La quota ordinària amb caràcter general és de 271,64 € / any.
 • La quota de reincorporació per als enginyers que, en situació de baixa, vulguin tornar a donar-se d’alta al Col·legi té la quantia d’un any complet de col·legiació.
Reduccions de la quota ordinària:
 • Els Col·legiats que hagin sol·licitat la seva incorporació al Col·legi dins dels 12 mesos següents a la finalització de la cursa (*), tenen dret a les següents reduccions de la quota:
 1. Reducció d’un 65% durant els dotze primers mesos de col·legiació (95,07 € / any).
 2. Reducció d’un 30% durant els dotze mesos següents als contemplats en l’apartat anterior. (190,15 € / any).
 • Els col·legiats jubilats majors de 75 anys estan exempts de quota.
 • Els jubilats (inclosos els d’estranger) tenen una reducció d’un 75% de la quota (67,92 € / any), a partir de la data en què ho comuniquin al Col·legi mitjançant la seva modificació de dades en el Mestre de Col·legiats.
 • Els Col·legiats residents a l’estranger (tret que sigui a USA o Canadà), abonen el 80% de la quota ordinària (217,31 € / any), a partir de la data en què ho comuniquin al Col·legi mitjançant la seva modificació de dades en el Mestre de Col·legiats.
 • Els Col·legiats residents a USA o Canadà abonen el 70% de la quota ordinària (190,15 € / any), a partir de la data en què ho comuniquin al Col·legi mitjançant la seva modificació de dades en el Mestre de Col·legiats.
 • Reducció del 30% tenen també els col·legiats que realitzin cursos de Postgrau (inclosos els d’estranger), mentre duri aquesta situació, a partir de la data en què ho comuniquin al Col·legi mitjançant la seva modificació de dades en el Mestre de Col·legiats.
 • Els Col·legiats en situació d’atur tenen una reducció del 90% de la quota ordinària mentre duri aquesta situació, que justificaran degudament. Aquesta reducció serà efectiva en el següent rebut trimestral des del moment de presentació del corresponent justificant.
 • Situacions especials, estan exempts del pagament de la quota, a partir de la data en què ho comuniquin al Col·legi mitjançant la seva modificació de dades en el Mestre de Col·legiats.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00