Serveis

MEDIACIÓ
¿Qué es la mediació?

La mediació és un sistema alternatiu al judicial per resoldre conflictes. És més ràpid, econòmic i cordial. El procés és totalment confidencial i protegeix la relació de les parts enfrontades. La mediació contribueix al fet que les parts coneguin l’origen i abast de les seves diferències i conflictes, les causes i conseqüències creant un espai de diàleg i comunicació.

El mediador no decideix sinó que ajuda a les parts enfrontades a escoltar-se, i a explorar les diferents vies que puguin conduir a una solució vàlida i acceptable per a elles.

Als Estats Units el 78% dels casos que van a mediació són resolts amb acord. L’acord de mediació es plasma en una acta final de mediació i té el valor d’un contracte privat que si se signa davant notari té força executiva, com una sentència.

És un procés que no tanca cap altra via. Si no és possible arribar a un acord pot sotmetre l’assumpte a arbitratge o plantejar davant el Jutjat. Mentre s’està desenvolupant la mediació no es pot iniciar cap acció arbitral o judicial entre les parts i els terminis de caducitat i prescripció queden suspesos.

Les Comissions de Mediació de les demarcacions són les encarregades de la designació dels mediadors. La designació es farà per torn. Excepcionalment no s’atendrà el torn quan les parts de mutu acord o els òrgans judicials designin un mediador concret. En aquest cas, el mediador designat li anirà també el torn a l’assignació d’assumptes.

Avantatges de la mediació.
 • És un procediment:
  • Confidencial
  • Voluntari per les parts
  • Àgil i proper
  • Sense advocats ni procuradors.
 • Crea un espai per a la comunicació, el diàleg, l’entesa i el consens.
 • Ofereix solucions personalitzades adaptades a les necessitats de les parts en conflicte. Les parts es troben en una posició d’igualtat i són protagonistes en l’adopció d’acords més duradors i respectats.
 • Les solucions són sempre acceptades per les parts, la qual cosa garanteix un millor compliment i prevé conflictes futurs.

Els mediadors tenen assegurança de responsabilitat civil i han de seguir una formació continuada.

Aquí hi ha els Estatuts de Estatutos de MediaCaminos

Més informació a les demarcacions o mediacaminos@ciccp.es

Previsió: clàusula de submissió a mediació.

Per beneficiar-te amb seguretat dels avantatges de la mediació inclou en els teus contractes la següent clàusula de submissió a la mediació gestionada per MediaCAMINOS:

“Les parts que intervenen acorden lliure i voluntàriament que totes les desavinences, controvèrsies, divergències o qüestions litigioses que derivin del present contracte, es resoldran, – abans de recórrer a l’arbitratge o un altre procediment de resolució de conflictes-, a través de mediació que s’administrarà per MediaCAMINOS, la institució de mediació del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, amb subjecció a les seves Estatuts i altres normes que resultin d’aplicació i resultin vigents en la data de sol·licitud de la mediació “

Quotes i Tarifes de MediaCaminos

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00