A Espanya, l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports exigeix ​​estar col·legiat en el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports.

La professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports és l’única professió en la qual tots els seus professionals tenen una competència extensa i global en l’àmbit de l’enginyeria civil i de les obres públiques. Altres professions tenen competències restringides a la seva especialitat o a treballs de menor envergadura o complexitat.

La col·legiació atorga UNS DRETS i l’accés a l’area restringida de l’escola.

La col·legiació universal per a l’exercici de la professió és una garantia dels drets dels ciutadans, pel que fa assegura la submissió dels professionals al Codi Deontològic dels Enginyers de Camins Canals i Ports, a l’ordenació de la professió pel Col·legi i al seu potestat disciplinària en aplicació del Codi Deontològic.

La col·legiació obligatòria deriva de les següents normes:

1. La Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, en la redacció que en fa la Llei 25/2009, estableix:

“3.2. Serà requisit indispensable per a l’exercici de les professions estar incorporat al col·legi professional corresponent quan ho estableixi una llei estatal. …] ”

2. La Llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (l’anomenada Llei Òmnibus) estableix el manteniment de les obligacions de col·legiació vigents fins a l’aprovació d’una nova llei que expressament ho reguli. Així estableix:

“Disposició Transitòria quarta. Vigència de les obligacions de col·legiació

En el termini màxim de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, ha de remetre a les Corts Generals un projecte de llei que determini les professions per a l’exercici és obligatòria la col·legiació.

Aquest Projecte haurà de preveure la continuïtat de l’obligació de col·legiació en aquells casos i supòsits d’exercici en què es fonamenti com a instrument eficient de control de l’exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats en què es puguin veure afectades, de manera greu i directa, matèries d’especial interès públic, com poden ser la protecció de la salut i de la integritat física o de la seguretat personal o jurídica de les persones físiques.

Fins a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, es mantenen les obligacions de col·legiació vigents. ”

3. Els Estatuts del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, aprovats el Reial Decret 1271/2003 (BOE 22/10/2003), dictats a l’empara de la Llei de Col·legis Professionals abans de la seva reforma, estableix, en el seu article 11, que “Serà requisit indispensable per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports la incorporació al Col·legi com a col·legiat”.

La col·legiació obligatòria és universal sense distinció entre l’exercici privat de la professió i el seu exercici al servei de les Administracions Públiques, per la qual cosa els funcionaris i empleats públics estan obligats a col·legiar per a l’exercici de la professió. El Tribunal Constitucional en Sentència de 2 de novembre de 2015 (i en les anteriors sentències STC 3/2013; 50/2013; 123/2013; 150/2014, també adjuntes) ha establert que aquesta decisió és competència del legislador estatal, que actualment manté les obligacions de col·legiació obligatòria vigents en el moment d’aprovar la Llei 25/2009, inclosa l’obligació per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports.

El títol acadèmic d’enginyer de Camins, Canals i Ports i el de Màster habilitant en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (segons ORDRE CIN 309/2009) i la col·legiació en el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports habiliten per a l’exercici de la professió regulada de la Enginyeria de Camins, Canals i Ports. A nivell europeu, aquest títol té el màxim nivell universitari de la Directiva 2005/36 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 relativa a reconeixement de qualificacions professionals (art. 11.e) i del Reial Decret 1837/2008 que la incorpora a l’ordenament jurídic espanyol (art.19.5 i Annex VIII). Té nivell de Màster, nivell 3 MECES, i es correspon amb el nivell europeu juliol EQF.

Tenen dret a incorporar-se al Col·legi tots aquells professionals que ho sol·licitin a la Junta de Govern, acreditant estar en possessió d’algun dels següents títols:

a) Títol acadèmic oficial d’Enginyer de Camins, Canals i Ports expedit per qualsevol de les Escoles espanyoles reconegudes d’Enginyers de Camins, Canals i Ports i el Màster habilitant en Enginyeria de Camins, Canals i Ports (segons ORDRE CIN 309/2009).

b) Títol universitari estranger que hagi estat homologat oficialment per l’Estat al títol espanyol d’Enginyer de Camins, Canals i Ports.

c) Títol europeu universitari d’enginyeria civil que hagi estat reconegut oficialment pel Ministeri de Foment, a efectes professionals, per l’Estat espanyol, de conformitat amb el que estableix la Directiva 89/48 / CEE, del Consell de les Comunitats Europees, o norma posterior en vigor.

La Col·legiació es pot realitzar en qualsevol de les demarcacions del Col·legi

Documentació necessària per a la colegación:

Escoles espanyoles:

Certificat complet de les assignatures cursades, en el qual haurà de constar les matèries cursades i aprovades al llarg de la carrera, així com el temps de durada dels estudis corresponents a aquestes matèries, signat pel secretari de l’Escola on es van cursar.
Original del document nacional d’identitat.
1 Fotografia

Títol Universitari estranger homologat pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport:

Credencial Homologació de Títol (*)
Títol Acadèmic
Passaport o N.I.F.
Certificat d’Estudis realitzats; i, si escau, Pla i Programa d’Estudis cursats.
1 Fotografia
(*) Si ha realitzat proves de conjunt, acompanyar l’acreditació d’haver-les superat

Títol europeu Universitari reconegut pel Ministeri de Foment:

Reconeixement de Títol
Passaport o N.I.F.
1 Fotografia


Nota:

El formulari és molt senzill ja que es tracta d’una primera fase.
S’han d’omplir totes les dades del formulari que estan indicats amb un asterisc vermell ja que aquests són obligatoris per completar el procés. Un cop emplenat el formulari cal fer clic al botó “Enviar sol·licitud d’alta” i si tot està correcte les dades queden registrats a la base de dades del Col·legi i s’envia un primer correu electrònic a l’adreça indicada en el formulari. Aquest correu electrònic compleix la funció d’assegurar que no es puguin utilitzar processos automàtics d’alta.
El procés inicial d’alta finalitza quan el futur col·legiat confirma la recepció del correu electrònic i rep la notificació per part del sistema que la primera part de la seva sol·licitud d’alta ha finalitzat correctament.
Posteriorment cal presentar personalment a l’oficina del Col·legi més propera al domicili del futur Col·legiat els documents acreditatius per a la col·legiació a fi de que siguin examinats, verificats i, si tot està en ordre, escanejats, el que completarà el procés de sol·licitud d’alta quedant a partir d’aquest moment a l’espera de ser aprovada la mateixa per la Junta de Govern.
A partir d’aquest moment, al web del Col·legi es pot realitzar un seguiment de l’estat de la Col·legiació a través d’un enllaç que s’envia al futur col·legiat per correu electrònic. Les col·legiacions no aprovades són arxivades o retornades a Assessoria Jurídica informant al sol·licitant d’aquest acord. Les col·legiacions que han estat aprovades se’ls assigna un número de col·legiat correlatiu en funció de l’ordre de sol·licitud de col·legiació i són incloses a la base de dades de Col·legiats. Alhora s’informa per correu electrònic al nou col·legiat d’aquesta acció i posteriorment se li remet una carta de benvinguda adjuntant el carnet de col·legiat i donant per finalitzat el procés de col·legiació.

COL·LEGIACIÓ DELS FUNCIONARIS

Els Enginyers de Camins, Canals i Ports al servei de les administracions públiques que exerceixen la professió tenen l’obligació de col·legiar-se.

La Inspecció General de Foment i la Direcció General de Funció Pública confirmen que la condició d’empleat públic no és un fet que eximeixi del requisit de col·legiació per a l’exercici de la professió regulada de la Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

El director general de Funció Pública informa que:

“… S’entén que en l’àmbit de les Administracions Públiques i sota la condició de funcionari o una altra classe d’empleat públic només es podrà exercir una” professió col·legiada “sense estar col·legiat quan una norma amb rang de llei dictada per l’Estat així ho permeti , en cas contrari, quan el legislador estatal no estableixi aquesta exempció, a la llum de la doctrina constitucional (STC 3/2013, de 17 de gener i 63/2013, de 14 de març) l’exercici d’aquestes professions implicarà la necessitat de estar incorporat com a exercent en el corresponent Col·legi professional, sense que l’existència d’una relació funcionarial eximeixi del compliment d’aquest requisit. ”
Resulta per això, com ha confirmat el Tribunal Constitucional en nombroses sentències (STC 3/2013; 50/2013; 123/2013; 150/2014 i 229/2015), que l’obligació de col·legiació obligatòria vigent en el moment d’aprovar la Llei 25/2009 (coneguda com a “Llei Òmnibus”) continua vigent de forma universal sense distingir entre l’exercici privat de la professió i el seu exercici al servei de les administracions públiques. En aquest sentit, la col·legiació per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, inclòs el seu exercici en règim de dependència funcionarial o laboral al servei de les administracions, és, a dia d’avui, obligatòria i això d’acord amb el següent:

1. La Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, en la redacció que en fa la Llei 25/2009, estableix:
“3.2. Serà requisit indispensable per a l’exercici de les professions estar incorporat al col·legi professional corresponent quan ho estableixi una llei estatal. …] ”

2. La Llei 25/2009 de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (l’anomenada Llei Òmnibus) estableix el manteniment de les obligacions de col·legiació vigents fins a l’aprovació d’una nova llei que expressament ho reguli. Així estableix:

“Disposició Transitòria quarta. Vigència de les obligacions de col·legiació
En el termini màxim de dotze mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, el Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, ha de remetre a les Corts Generals un projecte de llei que determini les professions per a l’exercici és obligatòria la col·legiació.
Aquest Projecte haurà de preveure la continuïtat de l’obligació de col·legiació en aquells casos i supòsits d’exercici en què es fonamenti com a instrument eficient de control de l’exercici professional per a la millor defensa dels destinataris dels serveis i en aquelles activitats en què es puguin veure afectades, de manera greu i directa, matèries d’especial interès públic, com poden ser la protecció de la salut i de la integritat física o de la seguretat personal o jurídica de les persones físiques.
Fins a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei, es mantenen les obligacions de col·legiació vigents. ”

Aquesta llei que revisarà, per al futur, les professions per a l’exercici serà obligatòria la col·legiació encara no s’ha dictat.

3. Els Estatuts del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, aprovats el Reial Decret 1271/2003 (BOE 22/10/2003), dictats a l’empara de la Llei de Col·legis Professionals abans de la seva reforma, establien i segueixen establint, en el seu article 11, que “Serà requisit indispensable per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports la incorporació al Col·legi com a col·legiat”.

Tot això fa concloure que els Enginyers de Camins, Canals i Ports al servei de l’Estat, de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals, que exerceixen la professió i realitzen actes tècnics facultatius, han d’estar necessàriament col·legiats al Col·legi d’Enginyers de Camins, canals i Ports.