ASSESSORÍA JURIDICA

ASSESSORÍA JURIDICA
Tasques que realitza l’assessoria jurídica del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports:

Una de les funcions de l’Assessoria Jurídica del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports és la d’aconsellar legalment a la Junta Rectora de la Demarcació de Les Illes Balears en tots els temes que requereixi, i emetre els informes i dictàmens corresponents.

D’altra banda, una de les actuacions més rellevants de l’Assessoria Jurídica és la defensa de la professió i, especialment, la defensa de les competències dels Enginyers de Camins, Canals, i Ports en aquelles matèries en què estan tècnica i legalment capacitats.

La defensa de la professió és una missió que transcendeix el mer interès del Col·legi d’Enginyers de Camins, ja que redunda en benefici de la col·lectivitat. La nostra societat demana la lliure competència entre professionals tècnicament qualificats, fins al punt que aquest principi és un dels pilars del nostre sistema econòmic i jurídic. Aquest servei es manifesta, d’una banda, a evitar l’intrusisme professional, i d’altra banda, en permetre que els Enginyers de Camins, Canals, i Ports puguin accedir en lliure competència amb altres titulats a la projecció i direcció d’obres, tant en concursos públics com en obres de finançament privat, i puguin optar en igualtat d’oportunitats a aquelles ofertes públiques d’ocupació per a les que estan tècnicament capacitats.

En darrer lloc, volíem destacar que els Enginyers de Camins, Canals, i Ports són assessorats en tot el referent a la seva condició de col·legiats i, d’altra banda, reben un tracte especial en aquells assumptes que siguin de caràcter estrictament privat.

Si desitja realitzar una consulta, envieu-nos un correu electrònic a l’adreça baleares@ciccp.es

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00