Organització territorial del Col·legi.

1. El Col·legi és únic i s’organitza territorialment en demarcacions.
2. La seu central està situada a Madrid i és on resideixen els òrgans generals del Col·legi.

Demarcacions.

1. L’àmbit i la denominació de les demarcacions coincideix amb el de cadascuna de les comunitats autònomes espanyoles.
2. Les ciutats de Ceuta i Melilla estan representades a la Junta Rectora de la Demarcació d’Andalusia.

Adscripció a les demarcacions.

1. Els col·legiats queden adscrits a la demarcació de la seva residència habitual, excepte petició expressa i raonada en contra a la Secretaria General del Col·legi.
2. Els col·legiats residents a l’estranger estaran adscrits a la demarcació que sol·licitin a la Secretaria General del Col·legi.