DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA COL·LEGIACIÓ
Escoles espanyoles:
 • Certificat complet de les assignatures cursades, en el qual haurà de constar les matèries cursades i aprovades al llarg de la carrera, així com el temps de durada dels estudis corresponents a aquestes matèries, signat pel secretari de l’Escola on es van cursar.
 • Original del document nacional d’identitat.
 • 1 Fotografia
 • Títol universitari estranger homologat pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport:
 • Credencial Homologació de Títol (*)
 • Títol Acadèmic
 • Passaport o N.I.F.
 • Certificat d’Estudis realitzats; i, si escau, Pla i Programa d’Estudis cursats.
 • 1 Fotografia

(*) Si ha realitzat proves de conjunt, acompanyar l’acreditació d’haver-les superat

Títol europeu Universitari reconegut pel Ministeri de Foment:
 • Reconeixement de Títol
 • Passaport o N.I.F.
 • 1 Fotografia
Documents admesos respecte a l’acreditació de la titulació:

▪ Títol
▪ Certificat substitutori del títol o certificació supletòria del títol
▪ Certificació acadèmica completa, amb expressió de sol·licitud del títol i abonament d’aquest.

En el cas que en la certificació acadèmica no consti l’haver sol·licitat i abonat les taxes corresponents a l’expedició del títol s’ha d’aportar el resguard de sol·licitud i pagament.

Properament, atès que el Col·legi té accés al Registre Nacional de Titulats del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, implementarem la possibilitat de col·legiació via electrònica, de manera que quan el títol consti degudament inscrit en el Registre Nacional de Titulats del Ministeri d’Educació, cultura i Esport n’hi haurà prou, després de la identificació del sol·licitant mitjançant DNI-electrònic o certificat electrònic, la consulta del mateix pel servei de col·legiació del Col·legi, sense necessitat d’aportació al Col·legi del títol ni de certificats.

Nota:
S’han d’omplir totes les dades del formulari que estan indicats amb un asterisc vermell ja que aquests són obligatoris per completar el procés. Un cop emplenat el formulari cal fer clic al botó “Enviar sol·licitud d’alta” i si tot està correcte les dades queden registrats a la base de dades del Col·legi i s’envia un primer correu electrònic a l’adreça indicada en el formulari. Aquest correu electrònic compleix la funció d’assegurar que no es puguin utilitzar processos automàtics d’alta.

El procés inicial d’alta finalitza quan el futur col·legiat confirma la recepció del correu electrònic i rep la notificació per part del sistema que la primera part de la seva sol·licitud d’alta ha finalitzat correctament.
Posteriorment cal presentar personalment a l’oficina del Col·legi més propera al domicili del futur Col·legiat els documents acreditatius per a la col·legiació a fi de que siguin examinats, verificats i, si tot està en ordre, escanejats, el que completarà el procés de sol·licitud d’alta quedant a partir d’aquest moment a l’espera de ser aprovada la mateixa per la Junta de Govern.

A partir d’aquest moment, al web del Col·legi es pot realitzar un seguiment de l’estat de la Col·legiació a través d’un enllaç que s’envia al futur col·legiat per correu electrònic. Les col·legiacions no aprovades són arxivades o retornades a Assessoria Jurídica informant al sol·licitant d’aquest acord. Les col·legiacions que han estat aprovades se’ls assigna un número de col·legiat correlatiu en funció de l’ordre de sol·licitud de col·legiació i són incloses a la base de dades de Col·legiats.

Alhora s’informa per correu electrònic al nou col·legiat d’aquesta acció i posteriorment se li remet una carta de benvinguda adjuntant el carnet de col·legiat i donant per finalitzat el procés de col·legiació.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Baleares

Horario

Lunes-Viernes: 09:00 a 15:00
Jueves: 09:00 a 15:00 – 16:00 a 19:00