Són competències dels Enginyers de Camins, Canals i Ports, en general, l’assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en els camps de l’enginyeria civil, de les infraestructures i les obres públiques, així com dels aspectes mediambientals relacionats amb les mateixes.

També tenen competència per a qualsevol treball en què la titulació d’Enginyer de Camins, Canals i Ports (o Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) atorgui la capacitat i els coneixements per desenvolupar-lo, llevat de reserva per llei a una altra titulació, de conformitat amb el principi de llibertat amb idoneïtat.

Actualment l’Ordre CIN / 309/2009, de 9 de febrer, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, conté les capacitats i coneixements que s’adquireixen amb el cursat i superació de la titulació.

Entre d’altres, les competències dels Enginyers de Camins, Canals i Ports són les següents:

A.- VIES DE COMUNICACIÓ I TRANSPORTS.

1.- Projecte, construcció, conservació, explotació, modificació i reparació de: Autopistes; autovies; carreteres; camins; ponts; túnels; passos subterranis i elevats; pistes; travessies; xarxes arterials; carrers; avingudes; rondes; i passejos.

Tota mena de pavimentacions i afirmats; i la seva senyalització, drenatge i desguàs.
Infraestructures de terra del transport aeri; terminals; pistes d’aterratge; torres de control.

Serveis de transport de viatgers i mercaderies per carretera; estacions; àrees d’emmagatzematge; i intercanviadors de transports.

Traçats, infraestructures i superestructures de vies ferroviàries, tant superficials com subterrànies; murs; ponts; túnels; talussos; estacions de viatgers i mercaderies; passos a nivell; passos subterranis i elevats; senyalització; i electrificació.

Transports per cable; telefèrics; funiculars; telecadires; i estacions d’arribada i sortida.

Transport de líquids i gasos per canonades; estacions de bombes i compressors; dipòsits per a combustibles líquids i gasosos; molls petroliers; pantalans, Camps de boies i mico boies; instal·lacions de càrrega i descàrrega; i estacions de desllastament i gasificació.

Altres Projectes relacionats amb les Vies de Comunicació i el Transport.

2.- Estudis i dictàmens relacionats amb les matèries anteriors, i especialment els estudis d’intensitat de trànsit, seguretat viària, ordenació de trànsit i regulació de la circulació, impacte ambiental, economia i coordinació del transposa, planificació del transport, i avaluació de projectes de transpones.

3.- Disseny i construcció dels diferents elements d’un aeroport i dels mètodes de conservació i explotació.

B.- PORTS I COSTES.

1.- Projecte, construcció, conservació, explotació, modificació i reparació de:
Tot tipus de ports (comercials, de passatgers, pesquers i esportius) i de forma individualitzada, dics d’abric i obres de defensa per ports marítims i fluvials; molls d’atracada i amarratge; instal·lacions de fondeig; vies navegables i accessos als ports; pantalans; ducs d’alba; dics secs; estructures i instal·lacions per a la càrrega i descàrrega; ciutats lacustres; aiguamolls; by-passing; dragatges; carregadors; varadors; vies portuàries; magatzems; naus; tinglados; sitges ;: tallers; estacions marítimes; terminals de mercaderia general; terminals de contenidors, terminals de roll-on / roll-off; terminals de granel és sòlids; i terminals de combustibles líquids.

Fars; balises, radiofaros; i sirenes.

Defenses de costes; creació, regeneració, conservació ordenació de platges marítimes i fluvials; emissaris submarins; enginyeria oceanogràfica; polders; dics de canalització; aprofitaments energètics de la mar; refrigeració de centrals; illes i instal·lacions offshore; i abocaments fluvials, urbans, industrials i nuclears.

Altres Projectes relacionats amb els Ports i les Costes.

2.- Estudis i dictàmens relacionats amb les matèries anteriors, i especialment els estudis d’onatge i corrents, i els d’impacte ambiental.

C.- HIDRÀULICA I ENERGIA.

1.- Projecte, construcció, conservació, explotació, modificació i reparació de:
preses; embassaments; assuts; canals; aqüeductes; transvasaments; túnels; canonades, sèquies; elevacions d’aigua; desguassos; drenatges; galeries; canalitzacions; defensa i correcció de marges; desviacions i recobriments de lleres; curtes; dragatges; naixements i captacions d’aigües superficials, subàlvies i subterrànies; dipòsits; piscines; aprofitaments d’energia hidràulica; centrals hidroelèctriques; proveïments d’aigües; conduccions; xarxes de sanejament; abocaments a llits; tractaments de potabilització d’aigües, inclosa la dessalació, i depuració d’aquestes; i regadius
Línies de transport d’energia elèctrica; enllumenat d’interiors, d’exteriors i de vies públiques; instal·lacions elèctriques de caràcter accessori a l’obra principal; centrals tèrmiques; i centrals nuclears.
Altres Projectes de caràcter hidràulic o relacionats amb l’energia.

2.- Estudis i dictàmens relacionats amb les matèries anteriors, i especialment els estudis de recursos hídrics, hidrogeològics, d’impacte ambiental, i els càlculs d’avingudes i d’estiatges.

3. Planificació i gestió dels recursos hidràulics i energètics, incloent la gestió integral del cicle de l’aigua.

D.- URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI. ENGINYERIA DE LA CIUTAT.

1.- Projecte, construcció, conservació, reparació i explotació de:
Obres i instal·lacions per a la vialitat; pavimentació de carrers; captacions superficials i subterrànies d’aigües; elevacions d’aigua; dipòsits de regulació i distribució; conduccions d’aigua; xarxes de distribució; xarxes de clavegueram; estacions depuradores; abocaments d’aigües a llits i costes; recollida, tractament i eliminació d’escombraries; i enllumenat vial urbà.

2.- Plans d’Ordenació Territorial; Plans generals d’ordenació urbana; Plans parcials; Estudis de detall; Ordenació de volums; Projectes d’Urbanització i d’Obres Civils; Programes d’actuació urbanística; Plans especials; Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament; Projectes de delimitació de sòl urbà; Projectes de parcel·lació; Projectes de reparcel·lació; Projectes d’expropiació; Projectes d’impacte ambiental; Estudis de paisatge; altres treballs d’Urbanisme i Planejament; i Assessorament urbanístic.

3.- Estudis i dictàmens relacionats amb les matèries anteriors, i especialment els d’Enginyeria Ambiental i Sanitària.

4.- Projecte i direcció d’obra de treballs d’enginyeria municipal i de la ciutat, incloent-hi, entre altres, els referits a sistemes d’abastament i sanejament i a la recollida i tractament de residus (urbans, industrials o fins i tot perillosos).

5.- Assessoria i planificació del trànsit, mobilitat urbana i seguretat viària.

6.- Disseny, projecte, construcció i direcció d’obra de tota mena d’infraestructures resilients per a la ciutat.

E. EDIFICACIÓ I ASPECTES CONEXOS. ESTRUCTURES.

1.- Projecte, direcció d’obra, direcció de l’execució de l’obra d’edificis, d’usos no reservats a arquitectes segons la Llei d’Ordenació de l’Edificació, i de conformitat amb el principi d’idoneïtat.

Inclou, entre altres, la competència dels Enginyers de Camins en edificació de construccions de naus; d’ús esportiu; poliesportius; de l’energia; hidràuliques; del transport terrestre, marítim, fluvial; aparcaments; de l’enginyeria de sanejament, i d’ús accessori a les obres d’enginyeria i la seva explotació.

2.- Projecte, direcció d’obra i de l’execució de l’obra, construcció, conservació, explotació, rehabilitació, reparació i modificació de:
Tota classe de fonaments per a construccions de qualsevol tipus o naturalesa; incloent-se les cimentacions submergides i els calaixos flotants, indis i d’aire comprimit.

Estructures de formigó armat i pretesat, metàl·liques, mixtes, de maó, de fusta i de qualsevol material sintètic o prefabricat per a tota mena de construccions.

sitges; dipòsits, tancs; magatzems; tinglados; tallers i naus industrials; naus d’altres usos; estacionaments elevats, en superfície i subterranis; estadis i camps d’esport; piscines; complexos poliesportius i edificacions d’ús esportiu.

3.- Projecte i direcció de fabricació de materials de construcció, prefabricats o no.

4.- Estudis, reconeixements i dictàmens relacionats amb les matèries anteriors i especialment els de:

Mecànica del sòl i mecànica de les roques.

Geologia i geotècnia, relatius a impermeabilitat i resistència del terreny.

Impacte ambiental.

5.- Informes tècnics d’edificació i d’avaluació d’edificacions.

6- Informes de valoració i taxació de construccions d’obra civil i d’altres, segons el principi de llibertat amb idoneïtat.

7.- Certificació i auditoria energètica d’edificis.

8.- Projectes d’activitat, segons el principi de llibertat amb idoneïtat. Redacció de projectes de qualificació ambiental d’activitats.

9.- Coordinació de Seguretat i Salut en les obres d’edificació i construcció, així com l’elaboració d’estudi de seguretat i salut, d’acord amb el principi d’idoneïtat.

10.- Disseny, projecte, direcció d’obra, direcció de l’execució i manteniment d’estructures (en edificació segons el que preveu la Llei d’Ordenació de l’Edificació) .Anàlisi estructural mitjançant l’aplicació dels mètodes i programes de disseny i càlcul avançat d’estructures. Avaluacions d’integritat estructural.

11.- Projecte, direcció i direcció de l’execució d’enderrocs o demolicions de tot tipus de construccions i edificacions.

F. ACTIVITAT CONCESIONAL

1.- Disseny, avaluació, anàlisi, seguiment i auditoria economicofinancera de:

Sistemes de finançament d’infraestructures.

Concessions administratives per a la construcció i gestió d’infraestructura.

Viabilitat econòmica i rendibilitat social de projectes.

Identificació de retorns d’inversió.

Viabilitat financera del projecte.

Esquema financer d’inversions.

Anàlisi cost benefici de la inversió.

Estimacions de taxa per ús del bé gaudit.

G.- MEDI AMBIENT.

1.- Assessoria, projecte i planificació per al condicionament mediambiental de les obres d’infraestructures en projectes, construcció, rehabilitació i conservació.

2.-Anàlisi i diagnòstic dels condicionants ambientals, socials, culturals, i econòmics d’un territori per a la realització de projectes d’obres i ordenació territorial i planejament urbanístic des de la perspectiva d’un desenvolupament sostenible.

3.- Estudis de planificació territorial, del medi litoral, de l’ordenació i defensa de costes i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures. Avaluació ambiental i de l’impacte en el medi ambient de les infraestructures.

4.- Disseny, projecte, construcció i direcció d’obra d’infraestructures resilients, amb capacitat de prevenció, correcció i adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals.

5.- Redacció de projectes de qualificació ambiental d’activitats.

H.- SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES.

1.- Realització d’arbitratges, en qualitat d’àrbitres.

2.-Mediació, en qualitat de mediadors.