LA DEMARCACIÓ DE BALEARS DEL COL·LEGI DE CAMINS, CANALS I PORTS tindrà un fitxer de dades personals facilitats pels seus usuaris, del qual serà el titular.

Els dades personals que l’usuari facilita al

LA DEMARCACIÓ DE BALEARS DEL COL·LEGI DE CAMINS, CANALS I PORTS seran tractats per a les finalitats especificades en els formularis de recepció, i l’usuari autoritzarà expressament a LA DEMARCACIÓ DE BALEARS DEL COL·LEGI DE CAMINS, CANALS I PORTS al tractament dels seus dades a tal efecte.

El fitxer de dades personals facilitat pels usuaris a la DEMARCACIÓ DE BALEARS DEL COL·LEGI DE CAMINS, CANALS I PORTS, del que serà titular la mateixa, serà comunicat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

LA DEMARCACIÓ DE BALEARS DEL COL·LEGI DE CAMINS, CANALS I PORTS incorporarà els dades facilitats per l’Usuari al seu fitxer, velant en tot moment pel compliment de les disposicions legals sobre protecció de dades personals. Se fa especial menció al compromís de no cesió a tercers de les dades facilitades pels usuaris.

A los efectes de poder dar cumplimiento a las exigencias de seguridad y colaboración con la justicia, se informa a los usuarios que los datos de IP que accedan al web serán conservados durante el plazo legalmente establecido, tras el cual serán automáticamente borrados.

Pese a que no es trobi entre els nostres cometits, LA DEMARCACIÓ DE BALEARS DEL COL·LEGI DE CAMINS, CANALS I PORTS fa especial menció de la necessitat de vigilància d’accés a continguts web per part de menors d’edat, siendo imposible controlarlo per nostres proveedores . Per ello, es recomana la instal·lació en ordenadors domèstics dels usuaris dels preceptius programes informàtics a l’efecte.

El Usuari o el seu representant pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al correu electrònic 08comunicacion@ciccp.es.

LA DEMARCACIÓ DE BALEARS DEL COL·LEGI DE CAMINS, CANALS I PORTS es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació la política de privacitat.